A-6 Fisker utvidet 

1.    Ha fullført kravene til det ordinære merket i fiskestudium.
2.    Angi minst 10 familier (ordener) av fisker, derav minst 2 fra bruskfiskene.
3.    a) Gjør rede for den taxonomiske stillingen til slimåler og niøyer.
b) Hvordan skiller de seg fra de andre fiskegruppene?
c) Hvordan lever slimåler og niøyer?
4.    Forklar følgende begreper:
a) Den pelagiske sone og dens inndeling i havet.
b) Den litorale sone.
c) Den bentiske sone.
5.    a) Gi 6 eksempler på norske ferskvannsfisker.
b) Angi 3 arktiske fiskearter.
c) Angi 4 pelagiske fiskearter.
d) Angi 3 dypvannsfiskearter.
6.    a) Gi to eksempler på meget raske fiskearter.
b) Hvorfor er de i stand til å være så raske?
7.    Diskuter, ved hjelp av eksempler, fiskers:
a) syn
b) hørsel
c) luktesans
d) smak
e) følesans
f) kommunikasjon
g) navigasjon
8.    Hvilken betydning har fiskers:
a) snute
b) sidelinje
c) gjellelokk
d) farge
9.    Hva gjør en fisk, eller deler av en fisk, rød, gul, svart, grønn, blå, sølvfarget eller fargeløs?
10.    a) Hvilke tre hovedforplantningsformer finnes hos fisk?
b) Forklar kort hver av disse og gi et eksempel på fisk som benytter hver av disse formene.
c) Hva er hermafrodittisme? Hvordan kan vi mennesker forårsake det hos fisk?
11.    a) Beskriv økosystemet i havet.
b) Hva menes med en næringspyramide?
c) Forklar hva som menes med næringsvandringer og relater dette til økosystemet.
12.    a) Forklar hvordan planktonspisere skaffer seg mat.
b) Gi to eksempler på planktonspisere (en fra ferskvann og en fra havet).
c) Hvordan skaffer bunnfisk seg mat?
d) Hva forstår man under ”ontogenetisk nisjeskift” hos fisk?
13.    Redegjør for følgende begreper:
a) Kommensalisme
b) Symbiose
c) Parasittisme
d) De to mest vanlige former for diadromi.
14.    a) Gi en redegjørelse for lysets gjennomtrengelighet i klart vann. Hvor dypt går de enkelte fargene?
b) Forklar temperaturvariasjonene i et typisk dimiktiskt vann.
15.    Navngi og identifiser 12 tropiske akvariefisker.
16.    Hvordan kan man bestemme en fisks alder?

Fisker.PNG