Orientering.PNG

B – 8  
Orientering
  
1. Hva er et topografisk kart? Angi hva det forteller oss.

2. Hva menes med:
a) målestokk?
b) koter (høydekurver)?
c) ekvidistanse?
d) misvisning?

3. Hva er et trigonometrisk punkt?

4. Identifiser og demonstrer inngående kjennskap til følgende tegn på et topografisk kart/orienteringskart:
a) Myr
b) Jernbane
c) Sandtak
d) Kraftledning
e) Vann
f) Gård, bygning, hus
g) Bekk
h) Kolle, høydepunkt
i) Kirke
j) Sti
k) Trigonometrisk punkt
l) Stup
m) Dyrket mark
n) Større vei
o) Kjerrevei
p) Meridian
q) Høydekurve
r) Utydelig sti
s) Jernbanestasjon
t) Ruin
u) Hytte, læger, bu

5. Hvordan kan vi på et kart se hvilken vei elver og bekker renner?

6. Hvordan kan en orienteringsløper beregne omtrentlig tilbakelagt avstand?

7. Redegjør for kompassets deler og himmelretningene.

8. Redegjør for tre metoder til å finne himmelretningen uten bruk av kompass.

9. Demonstrer hvordan man orienterer et kart.

10. a) Angi og demonstrer riktig fremgangsmåte ved kursuttagning.
b) Skriftlig prøve i kursuttagning: Du står ved punkt A og skal til 6 punkter 1-6. Angi gradtall korrigert for misvisning.

11. Skriftlig veivalgoppgave: Du står ved punk a og skal til 4 punkter 1-4. Velg beste vei.

12. Praktisk prøve i orientering: Løypelengde 3-5 km av rimelig vanskelighetsgrad med 5 poster. Ikke tidsbegrensning.

Merknad: Kravene 10, 11 og 12 setter særlig krav til instruktør/løypelegger. Oppgavene skal være tydelige av rimelig vanskelighetsgrad, uten spissfindigheter. Postene skal både på kart og i terreng være tydelig og korrekt merket, gjerne med opplysning om poststedets beliggenhet (f.eks. nord i myr, bekkemøte, kolle osv). Løypeområdet skal være så godt sikret at ingen løper seg fullstendig vekk. Samme gjelder for at kryssing av sterkt trafikkerte veier ikke skal forekomme, og vanlig sikkerhetsregler for øvrig skal iakttas. Dersom flere starter på det også sikres at disse ikke henger på hverandre. Dersom en kandidat definitivt viser deg ikke å beherske praktisk orientering, skal prøven ikke godkjennes.