C-2 SAMFUNNSLÆRE II – Familiekunnskap


1. 

a)  Redegjør for familiebegrepet slik det beskrives i Bibelen og Profetiens Ånds skrifter.
 i.    1 mosebok 1
 ii.    5 mos 11,18-21
 iii.    Matt 5,31
 iv.    Matt 19
v.    Eph 5

b)    Hvilken betydning har familien for individet og samfunnet?
 i.    Fullstendighet
 ii.    Holde samfunnet sammen
iii.    Trygghet

c)    Hva vil det si å ha selvrespekt og respekt for hverandre?
 i.    Elske din neste som deg selv
ii.    Dårlig selv bilde kan skape problemer i ekteskap og forhold

d)    Hvordan vil du forklare morens, farens og andre familiemedlemmers rolle i en familie?

e)    Redegjør for forhold som kan påvirke familiens samhold.
 i.    Økonomi
 ii.    Kommunikasjon
 iii.    Død
 iv.    Flytting


2.    Diskuter forhold som kan
 a)    ødelegge eller redusere barns tillit til foresatte
 b)    styrke barns tillit til foresatte
      
3.    Gi en rapport om din families åndelige aktiviteter og angi hvordan de kan      
forbedres.


4.    Studer din families fritidsaktiviteter og angi hvordan de kan forbedres.


5.    Planlegg og led daglige familieandakter over en periode på tre uker.


6.    Planlegg og gjennomfør et kveldshyggearrangement med din familie . Gi en skriftlig rapport om programmet.


7.    Redegjør for ditt ansvar angående familiens økonomi.


8.    Undersøk ditt hjem med henblikk på forhold som kan representere fare for ulykker og lignende, og forklar hvordan ulykker kan unngås.


9.    I samråd med din familie – ta på deg en praktisk oppgave og vær daglig ansvarlig for denne i én måned.


10.    Hva ville du gjøre i tilfelle av
 a)    brann i ditt hjem?
 b)    økonomiske problemer i ditt hjem?
 c)    naboproblemer?
d)    at en slektning dør?

11.       a)   Redegjør for Bibelens og Profetiens Ånds syn på skilsmisse.
            b)    Angi skilsmissehyppigheten i Norge
 I nærheten av 50% - høyere for de som bo sammen før ekteskap.
 Risikoen for dem som bor sammen og har barn er tre ganger høyere enn de som er gift.


12.    Skriv et essay om én av følgende oppgaver:
 a)    Målet med kristen oppdragelse
 b)    Konflikter mellom familieliv på den ene siden og yrkesliv, levestandard og massemedia på den andre.
 c)    Drøft: ”Nøytral oppdragelse er umulig”. 

 LITTERATURHENVISNINGER
 1.   ELLEN G. WHITE:     Det kristne hjem (Orig. Tittel: The Adventist Home) Norsk Bokforlag, Oslo
 2.   ELLEN G. WHITE:    Child Guidance. Southern Publishing Ass., Nashville, Tennessee, USA, 1954
 3.   ELLEN G. WHITE:    Utdannelse (dansk utgave av Education).
 4.   ELLEN G. WHITE:    Counsels to Parents, Teachers and Students.
 5.   ELLEN G. WHITE:    Messages to Young People. Review and Herald Publishing Ass., Washington D.C., USA.
 Av ikke-advent litteratur kan nevnes:
 6.   REIDAR MYHRE (red.)  Søkelys på familien. Land og kirke, Gyldendal Norsk forlag, Oslo 1977
 7.   J. O. MÆLAND, S. HELLAND, J. KVALBEIN:
     Vern heimen.  Lunde forlag, Oslo 1975
8.   Skilsmissestatistikker fra Norsk Statistisk Sentralbyrå.

Familiekunnskap.PNG